Logo...

'מדריך הקרנות החברות','יומן אירועים','עדכונים ותוצרים','אלבומי תמונות','תכניות עבודה ועקרונות'

שנתון העמותות 2018

המכון למשפט ופילנתרופיה, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל-אביב

שנתון העמותות 2018 מציג נתונים מצרפיים נבחרים אודות הפעילות של 16,469 עמותות וחברות לתועלת הציבור, על סמך מאגר הנתונים של מיזם גיידסטאר ישראל.

הנתונים מבוססים בעיקרם על דיווחי העמותות ליחידת רשם העמותות, בזרוע האלכ”רית ברשות התאגידים במסגרת הדיווח המילולי המקוון לשנת 2018. בנוסף לדיווח העמותות, מבוססים הנתונים המצרפיים על עיבוד נתוני רשות המיסים, נתוני אגף החשב הכללי במשרד האוצר ונתוני קרנות הביטוח הלאומי כפי שהתקבלו מגיידסטאר.

 

שנתון העמותות 2018

מפת התמצאות בשנתון העמותות 2018

 

לעמוד הראשי