Logo...

'מדריך הקרנות החברות','יומן אירועים','עדכונים ותוצרים','אלבומי תמונות','תכניות עבודה ועקרונות'

לתרום יותר באותו כסף: מיצוי הטבת מס בגין תרומה

ד״ר אסנת חזן, המכון למשפט ופילנתרופיה אוניברסיטת תל אביב. מאי 2022

לקריאת המסמך

Institutional Philanthropy in Israel: Characteristics, Trends, Challenges

Noa Krauz-Lahav, The Institute for Law and Philanthropy, TAU. April 2022

לקריאת המסמך

פילנתרופיה מוסדית וסוגיות של מגדר: בין תודעה מגדרית לעשייה מגדרית

מחקר העוסק בהיבטים מגדריים של הפעילות והתפיסות המנחות של קרנות פילנתרופיות. נועה קראוז-להב, המכון למשפט ופילנתרופיה, אונ‘ תל-אביב. אפריל 2022

לקריאת המסמך

פילנתרופיה מוסדית בעת משבר: דרכי התמודדות והסתגלות של קרנות בראשיתו של משבר הקורונה בישראל

נועה קראוז-להב, המכון למשפט ופילנתרופיה, אונ‘ תל-אביב. אפריל 2022

לקריאת המסמך

פעולה משותפת בין מגזרית – מגמות, מאפיינים ועקרונות פעולה. שיתופים

ליאת בן-משה ליבנה ותמר אדלשטיין זקבך. שיתופים, דצמבר 2021

לקריאת המסמך

מפת הידע לקידום מוביליות חברתית-כלכלית

מדריך מעשי עבור ארגונים חברתיים, אנשים פרטיים, חברות וקובעי מדיניות, המבקשים לפעול באופן אפקטיבי לקידום מוביליות חברתית-כלכלית בישראל. מחקר של ERI, קרן רש"י, משרד העבודה והרווחה, יתד, גינד...

לקריאת המסמך