Logo...

העברה בין-דורית של ערכים פילנתרופיים, נתינה כספית, התנדבות והשתתפות אזרחית

פרופ‘ הלל שמיד ופרופ‘ מיכל אלמוג-בר המכון לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל

קראו עוד > >

Institutional Philanthropy in Israel: Characteristics, Trends, Challenges

Noa Krauz-Lahav, The Institute for Law and Philanthropy, TAU. April 2022

לקריאת המסמך >

לתרום יותר באותו כסף: מיצוי הטבת מס בגין תרומה

ד״ר אסנת חזן, המכון למשפט ופילנתרופיה אוניברסיטת תל אביב. מאי 2022

לקריאת המסמך >

מפת הידע לקידום מוביליות חברתית-כלכלית

מדריך מעשי עבור ארגונים חברתיים, אנשים פרטיים, חברות וקובעי מדיניות, המבקשים לפעול באופן אפקטיבי לקידום מוביליות חברתית-כלכלית בישראל.מחקר של ERI, קרן רש"י, משרד העבודה והרווחה, יתד, גינדאס...

לקריאת המסמך >

פילנתרופיה מוסדית וסוגיות של מגדר: בין תודעה מגדרית לעשייה מגדרית

מחקר העוסק בהיבטים מגדריים של הפעילות והתפיסות המנחות של קרנות פילנתרופיות. נועה קראוז-להב, המכון למשפט ופילנתרופיה, אונ‘ תל-אביב. אפריל 2022

לקריאת המסמך >