Logo...

'מדריך הקרנות החברות','יומן אירועים','עדכונים ותוצרים','אלבומי תמונות','תכניות עבודה ועקרונות'

פורום הקרנות בישראל הינו קהילה של אנשי מקצוע בקרנות פילנתרופיות, הפועלות לטובת החברה בישראל.
הפורום מייצר מרחב מיטבי, אשר מפתח ומקדם מקצוענות פילנתרופית מתוך תפיסה של גיוון, אחריות ושותפות תוך ובין מגזרית.

ערכי הליבה