Logo...

דמוקרטיה במשבר

פילנתרופיה והשקפה פוליטית – האמת על הנתונים

קראו עוד > >

Philanthropy and Civil Society in the Arab Community

Motives • Characteristics • Challenges
Qudra

קראו עוד > >

פילנתרופיה וחברה אזרחית בחברה הערבית

אתגרים • מאפיינים • מניע רשת קודרה

קראו עוד > >

דמוקרטיה במשבר: צמצום מרחב הפעולה של ארגוני החברה האזרחית בישראל

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 2023 (מיסוי תרומה מישות זרה)

קראו עוד > >

גילוי דעת – פורום הקרנות בישראל‎‎

שמירה והגנה על אפשרות הפעולה של הארגונים החברתיים, על כל גווניהם ומרחבי העשייה שלהם, היא הבסיס לחברה דמוקרטית עשירה ובריאה, שיש בה מקום לכל אדם באשר הוא אדם ולכל קהילה ככזו . אנו נמשיך לפעו...

קראו עוד > >