Logo...

דמוקרטיה במשבר: צמצום מרחב הפעולה של ארגוני החברה האזרחית בישראל

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 2023 (מיסוי תרומה מישות זרה)

קראו עוד > >

Philanthropy and Civil Society in the Arab Community

Motives • Characteristics • Challenges
Qudra

קראו עוד > >

פילנתרופיה וחברה אזרחית בחברה הערבית

אתגרים • מאפיינים • מניע רשת קודרה

קראו עוד > >

דמוקרטיה במשבר

פילנתרופיה והשקפה פוליטית – האמת על הנתונים

קראו עוד > >

שנתון העמותות

תכליתו של שנתון העמותות היא להציג תמונה מקיפה, מעמיקה ועשירה המשקפת את פעילות העמותות והחברות לתועלת הציבור (חל״צ) בישראל

קראו עוד > >