Logo...

תמונת מצב המדינה 2024, מרכז טאוב

תרשימים בנושאי חברה וכלכלה בישראל. החוברת מתבססת בחלקה על מחקרים שנכללו בדו"ח מצב המדינה 2023 ועל פרסומים אחרים של מרכז טאוב. יוני, 2024
קראו עוד

מיפוי תרומת יהדות התפוצות במלחמת “חרבות ברזל”

מידענות מבוססת מקורות גלויים אודות תרומת יהדות התפוצות בחודשי אוקטובר 2023 - פברואר 2024
קראו עוד

רווחה בעקבות המלחמה

בית הספר לעבודה ולרווחה חברתית ע״ש ברוואלד, האוניברסיטה העברית בירושלים | קרן מנומדין, פברואר 2024
קראו עוד

פעילות הארגונים החברתיים בישראל במלחמת חרבות ברזל

ממצאי סקר העוסק בהיבטים ובממדים השונים של פעילות הארגונים החבריים במלחמה, שנערך על ידי המרכז לחקר החברה הישראלית והפילנתרופיה בישראל באוניברסיטה העברית בירושלים וארגון מנהיגות אזרחית
קראו עוד

פילנתרופיה בעת חירום

דסק הפילנתרופיה של ‘ישראל מתגייסת’ הפועל מטעם JFN ופורום הקרנות, מציע שירות חדש לקהילה הפילנתרופית: ייעוץ ללא עלות לתורמים וקרנות לגבי נתינה בישראל בעת הזו מעוניינים לקבל תמונת מצב...
קראו עוד