Logo...

חסמים והזדמנויות בעבודת הרשויות המקומיות עם עמותות בחברה האזרחית הערבית המספקות שירותים חברתיים

מפגשים עם נציגים מרשויות מקומיות ערביות

דו”ח ממצאים

כתבו: רחל דסטה, תאופיק אג’בריה וד”ר עינת רונן

עמוד קודם