Logo...

כלכלת בריאות הנפש בישראל: תמונת מצב, השוואה בינלאומית, היקף והרכב רצויים, אתגרים והמלצות

קרן טאובר וקואליציית ארגוני בריאות הנפש, מזמינים אתכם.ן לעיין בדוח כלכלי ראשון מסוגו בישראל בנושא:

“כלכלת בריאות הנפש בישראל: תמונת מצב, השוואה בינלאומית, היקף והרכב רצויים, אתגרים והמלצות.”

הדו”ח המלא

תקציר מנהלים

עמוד קודם