Logo...

מפת הידע לקידום מוביליות חברתית-כלכלית

מדריך מעשי עבור ארגונים חברתיים, אנשים פרטיים, חברות וקובעי מדיניות, המבקשים לפעול באופן אפקטיבי לקידום מוביליות חברתית-כלכלית בישראל.
מחקר של ERI, קרן רש”י, משרד העבודה והרווחה, יתד, גינדאס וג’וינט אשלים.

מפת הידע לקידום מוביליות חברתית – כלכלית

עמוד קודם