Logo...

עמותות וקרנות – הצעה לעבודה מיטבית

יחסי עבודה מוצלחים בין ארגונים חברתיים לקרנות פילנתרופיות הם חיוניים אך מורכבים. נוכח המורכבויות,
ועל מנת לאפשר עבודה משותפת, יש צורך בשיח פתוח, כן וישיר.

התארגנות המנכ”לים של הארגונים החברתיים ופורום הקרנות בישראל יזמו סדרת מפגשים של שמונה מנכ”לי עמותות חברתיות ושמונה מנהלי קרנות פילנתרופיות, מתוך מטרה לשוחח בפתיחות, להציף את המשותף, המורכב והמאתגר, ולהציע מודלים לעבודה משותפת טובה יותר של עמותות וקרנות כדי להגביר את האפקטיביות שלהן ולהשיג את יעדיהן החברתיים.

מסמך זה מסכם את התהליך המשותף ומציע תובנות ודרכי עבודה שיהפכו את הממשק בין הקרנות לעמותות לאפקטיבי ויעיל יותר.

     

עמוד קודם