Logo...

שותפויות עסקיות בעולם תחרותי – כיצד ניתן לקדם ולהבטיח את איכות המיומנויות של העובדים בתעשייה?

סקירה מקצועית של מודלים מהעולם. ד”ר קרן שגיא.

בוצעה עבור “גלגל התנופה”- ציונות 2000 וקרן ביחד.

2021

עמוד קודם