Logo...

שתי תפיסות של יהדות ישראלית

מאמר מאת מיכאל מנקין אודות המושג ״יהדות ישראלית״, שאומץ על ידי קטבים שונים של החברה היהודית בישראל ומסמן שאיפה משותפת ליהדות לאומית- מדינתית.

4.11.21

לקריאת המאמר באתר ‘הארץ’: שתי תפיסות של יהדות ישראלית

עמוד קודם