Logo...

Category: השכלה ותעסוקה

תמונת מצב המדינה 2024, מרכז טאוב

תרשימים בנושאי חברה וכלכלה בישראל. החוברת מתבססת בחלקה על מחקרים שנכללו בדו"ח מצב המדינה 2023 ועל פרסומים אחרים של מרכז טאוב. יוני, 2024

Read more

הגיל הרך בישראל בעת חירום, מרכז טאוב, מאי 2024

בהמשך לפעילות השולחן העגול של הקרנות בנושא הגיל הרך, שהתקיימה ב- 22.5.24, מצורפת מצגת בנושא הגיל הרך בישראל בעת חירום – של מרכז טאוב בשיתוף מכון ון ליר, קרן ברכה ויד הנדיב

Read more

הדו”ח השנתי של שירות התעסוקה לשנת 2023

המידע בדו”ח השנתי של שירות התעסוקה מבוסס על נתונים של מאות אלפי דורשי העבודה הרשומים בשירות התעסוקה מדי שנה, ומוצג ברמה הארצית, האזורית והמקומית. נתונים אלו משמשים את שירות התעסוקה למחקרים...

Read more

אתגרי עוטף ישראל הצפוני במלחמת חרבות ברזל – ומבט פילנתרופי צופה עתיד – סיכום מפגש 3.1.24

בשיתוף פורום קרנות צפון

Read more

השפעת המלחמה ומגמות תעסוקה בחברה הערבית

סדרת ניירות עבודה של הפורום הכלכלי הערבי. דו”ח רביעי בסדרה. כתבו: סאמי מיעארי וארנון ברק, בהנחיית יחידת המחקר של הפורום הכלכלי הערבי. דצמבר 2023  

Read more