Logo...

Category: ממשלה

השולחן העגול הרב מגזרי בחירום במשרד ראש הממשלה – חמישה חודשים למלחמת “חרבות ברזל”

עדכון שותפים.ות – מרץ 2024

Read more

תקציר דו”ח מבקר המדינה על התנהלות המדינה בשבועות הראשונים של חרבות ברזל

תקציר דו”ח מבקר המדינה, דצמבר 2023 שנערך ע”י ‘תנועה ישראלית’

Read more

השולחן העגול הרב מגזרי בנושא “ילדים ונוער במלחמה”, 17.12.23

נוכח מלחמת ‘חרבות ברזל’ והצרכים הייחודיים של ילדים ונוער, הוקם במסגרת השולחן הרב מגזרי בחירום במשרד ראש הממשלה, שולחן בנושא “ילדים ונוער במלחמה”. השולחן נועד לאפשר הסתכלו...

Read more

עדכון שבועי מאגף חברה וממשל

תמונת מצב מפעילות השולחנות העגולים הרב מגזריים בחירום של משרד ראש הממשלה, אגף ממשל וחברה, 10-16.12.23

Read more

השולחן העגול הרב מגזרי לשיקום והתחדשות קהילתית בדגש פסיכו-סוציאלית – סיכום מפגש 2, 26.11.23

Read more