Logo...

Category: פילנתרופיה בישראל

פילנתרופיה בזמן חירום

ריכוז המלצות, עקרונות וקווים מנחים מרכזיים לסיוע פילנתרופי יעיל בעת אסון או זמן חירום. המסמך מבוסס על מחקרים ארוכי טווח ועל חקירה וניתוח של מודלים מיטביים. ד”ר רונית עמית, אדוה מחקר ופיתוח

Read more

פעילות החברה האזרחית בישראל במלחמת חרבות ברזל – מגמות ותובנות ראשוניות

מסמך הסוקר את הפעילות האזרחית בשבועיים הראשונים של המלחמה, ומציג מגמות ואתגרים מרכזיים, לצד מספר תובנות העולות מהתבוננות בתוצרי המיפוי והלמידה.

Read more

תגובת החברה האזרחית – צרכים, מענים ואתגרים מהשטח – עדכון 25.10.23

ארגוני החברה האזרחית (עמותות) והתארגנויות אזרחיות היו הראשונים להגיב למעשי הטרור והטבח בשבת 7.10.2023, והם ממשיכים לתת מענה לצרכים המתפתחים והנערמים של אוכלוסיות שונות – נפגעים ומשפחותיהם, מפוני...

Read more

עדכון תמונת מצב – חטופים ונעדרים – 25.10.23

תמונת מצב זו מבוססת על דברים ממפגש JFN מיום 25.10.2023. הדוברים במפגש היו: עמוס פיקל וגלעד לדרר – יזמים, נציגי פורום משפחות החטופים והנעדרים. אור תמיר – בני משפחתו נמנים על הנעדרים והחטופים. ברם...

Read more

השולחן העגול הרב מגזרי בחירום – עדכון 26.10.23

התקיים מפגש התנעת השולחן העגול הרב מגזרי לשעת חירום במסגרת מלחמת ״חרבות ברזל״. נדונו בו כיווני הפעולה המשותפים הרצויים, ובהמשך לגיבוש מודל תפיסת ההפעלה, הוקמו והופעלו 6 שולחנות חשיבה ופעילות רב ...

Read more