Logo...

השפעה ושינוי מדיניות

בין הקרנות יש המחוללות שינוי חברתי באמצעות שינוי מדיניות והשפעה ישירה על הממשלה ובעלי תפקידים, וכן קרנות התומכות בתהליכים כאלה בחברה האזרחית.
קבוצת עניין זו עוסקת בשינוי מדיניות על מנת ללמוד על נושאים, אפשרויות וכלי עבודה בנושא, ה”מחירים” של עיסוק ישיר בשינוי מדיניות ע”י קרנות פילנתרופיות בישראל ותיאום פעילויות ומהלכים משותפים.
מפגשי קבוצת העניין מיועדים לנציגי קרנות:
  • העוסקים בשינוי מדיניות בתחומי חברה, חינוך, בריאות, רווחה ותעסוקה
  • העוסקים בשינוי מדיניות ביחס למצב הנוכחי ולסוגיות דמוקרטיות
  • המבקשים להעריך טוב יותר את פעילות ארגוני הסנגור הנתמכים על ידם
  • המתעניינות בתחום ושוקלות לפעול בשדה המדיניות
מפגשי הקבוצה מתקיימים בפורמט של למידת עמיתים בו בכל מפגש נעמיק יחד בכלי עבודה/ נושא/ מתודה, נקיים דיון תוך הדגשת דילמות ומקרי בוחן מהעבודה השוטפת הייחודית לקרנות, ולעתים נזמין גם מרצים אורחים.

מובילי.ות הקבוצה

אילאיל אמיר כסיף

אילאיל אמיר כסיף

מנהלת המרכז להשכלה גבוהה תעסוקה, קרן אדמונד דה רוטשילד

לקריאה לחץ כאן>
יעל בליץ זיסקין

יעל בליץ זיסקין

מנהלת תכנון אסטרטגי וקידום מדיניות, ידידות טורנטו

לקריאה לחץ כאן>
שיר גור

שיר גור

מנהלת תחום מדיניות בקרן רש”י

לקריאה לחץ כאן>

מסמכים ותוצרים

פילנתרופיה וקידום מדיניות – סיכום סדרת מפגשים 2020-21

ביוני 2020 התכנסנו, נציגי הקרנות, במסגרת פורום הקרנות, לדון בקשר שבין פילנתרופיה ובין שינוי מדיניות. המפגשים אפשרו לנו לברר שאלות, להציג תפיסות ומודלים של עבודה ולהציף סוגיות המטרידות אותנו בהקש...

למסמך>

מפגשים סביב תגובת הפילנתרופיה למשבר השלטוני והחברתי

אנו ממשיכות.ים במפגשים סביב תגובת הפילנתרופיה למשבר השלטוני והחברתי  בחלוקה לשלוש קבוצות עשייה, על פי הנושאים שנקבעו בדיונים אתכם. מטרת הקבוצות היא מיקוד הדיון וזיהוי של כיווני פעולה ופעולות משו...

למסמך>

אירועים קרובים