Logo...

מעורבות קהילתית והשתתפות אזרחית של צעירים ערבים בישראל

מיפוי והמלצות מדיניות, ביוזמת קרן גנדיר והקרן למפעלים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי.

אוגוסט 2020

עמוד קודם